Art. 1 – Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerkverantwoordelijke, verwerkers, alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document vervat treft u onze verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk (!)

Art. 2 – Definities

Betrokkene:                           De bezoeker van onze website c.q. platformen, medewerker                                        c.q. de kandidaat of aspirant medewerker;
Verwerker/                           
Techniquals(techniquals.nl/techniquals.com)l;
Verantwoordelijke/
Beheerder

 

Art. 3 – Actief verstrekken van gegevens

 1. Betrokkene kan via de website van verwerker/verantwoordelijke zelf een digitale aanvraag en/of aanmelding starten. De gegevens die betrokkene aan verwerker/verantwoordelijke gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.
 2. Volledigheidshalve betreffen de in 3 lid 1 genoemde gegevens die verwerker/verantwoordelijke ter zake de aanvraag/aanmedling én de daarop eventuele volgende dienstverlening bewaren:
 3. Geboortedatum, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
 4. Voorna(a)m(en), zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
 5. Achternaam, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
 6. Emailadres, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
 7. Telefoonnummer, zoals verplicht door betrokkene verstrekt.
 8. Cv document, optioneel indien door betrokkene verstrekt.
 9. De gegevens in 3 lid 2 onder e worden alleen verwerkt indien door betrokkene is verstrekt. Het betreffen hier optioneel te verstrekken gegevens.
 10. Het is mogelijk dat een aanvraag met de gegevens uit art. 3 lid 2 actief zal worden ingediend door betrokkene via een ander kanaal dan via de website van verwerker/verantwoordelijke. Gedacht kan hierbij worden aan telefonisch, whatsapp of via email. Ook in de voornoemde gevallen geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

 

Art. 4 – Voortijdige controle van gegevens

 

 1. Verwerker/verantwoordelijke zal actief door betrokkene verstrekte gegevens controleren in de registers van de Kamer van Koophandel. Het doel van dergelijke controle is uitsluitend de juistheid van de gegevens te verifiëren en voortijdig foutieve gegevens op te sporen, alsmede de bevoegdheid van eigena(a)r(en) te verifiëren ten behoeve van de tekenbevoegdheid.
 2. De door betrokkene verstrekte gegevens worden (mogelijk) gecontroleerd in het insolventieregister en in sommige gevallen getoetst bij het BKR te Tiel. Doel van deze controle is kredietwaardigheid, alsmede handelingsbevoegdheid vast te stellen. Betrokkene wordt bij dergelijke controle tijdig middels een sub-overeenkomst op de hoogte gesteld en dergelijke controle zal alleen worden uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene.

 
Art. 5 – Reden van verwerking
De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de door betrokkene ingediende aanvraag, alsmede het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene aanhangig de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het uit kunnen voeren van de geldigheidscontrole uit art. 4.

Art. 6 – Verwerking van gegevens

 1. Alle (persoons)gegevens die verwerker/verantwoordelijke van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene (actief) zijn achtergelaten. Voorts geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf (actief) heeft achtergelaten.
 2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

 

Art. 7 – Beveiliging en bescherming van uw gegevens

 

 1. Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL/TLS-encryptie, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen.
  Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera.
 2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst direct overgezet naar een lokale omgeving en niet gedeeld in enig online toegankelijk systeem.

 

Art. 8 – Recht op inzage van uw gegevens

 

 1. Zodra betrokkene is gehonoreerd als nieuw kandidaat c.q. medewerker of opdrachtgever bewaart verwerker/ verantwoordelijke voor de uitvoering van de vigerende overeenkomst de actief verstrekte gegevens van betrokkene. Betrokkene kan te allen tijde een verzoek voor inzage aan verwerker/verantwoordelijke richten en verwerker/ verantwoordelijke zal hieraan gehoor geven door een overzicht te verstrekken met een begrijpbare uitdraai voorzien met de gegevens zoals die door verwerker/

verantwoordelijke zijn geregistreerd.

 1. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan verwerker/verantwoordelijke te verstrekken. Verstrekte gegevens worden na ontvangst direct overgezet naar ons online beveiligd systeem.

 

 

   

Art. 9 – Recht op vergetelheid

 

 1. Zodra de overeenkomst tussen verwerker/verantwoordelijke en betrokkene eindigt of betrokkene gaat over tot annuleren van een aanvraag, kan betrokkene een verzoek indienen om zijn/haar gegevens direct te laten ‘vergeten’ door hiervoor

een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Een dergelijk verzoek dient gericht  te worden tot de behandelend accountmanager c.q. recruiter van betrokkene.

 1. Een verzoek zoals vervat in art. 9 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, behoudens er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 9 lid 3.
 2. Een verzoek op vergetelheid zal niet worden uitgevoerd indien:
 3. de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en verwerker/ verantwoordelijke niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd.

 

Art. 10 – Gebruik website

 

 1. Beheerder maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/TLS-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.
 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige WIFI-netwerken, out-of-date virus en besturingsprogramma’s et cetera.
 3. De websites van beheerder zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet verzoekt beheerder dit onverwijld kenbaar te maken via: info@techniquals.nl én onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten (!)

 

Art. 11 – Procedure datalekken

 

 1. Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijk) datalekken

zullen wij conform met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen,  inhoudende dat wij het potentiele lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie, onze wachtwoorden wijzigen, een IT-deskundige het probleem vast laten stellen én verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn én de veiligheid kan worden gewaarborgd.

 

Art. 12 – Informatie op de website

 

 1. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.

 

Art. 13 – Nieuwsbrief

 

 1. Betrokkene ontvangt uitsluitend een nieuwsbrief, wanneer betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van verwerker/verantwoordelijke aanmeldt. Dit betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een veilige omgeving, althans naar maatstaven van redelijkheid beveiligde omgeving opgeslagen.
 2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde pagina op de website. Ook staat de mogelijkheid open af te melden door verzending van een email naar info@techniquals.nl met in het onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’.
 3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

 

Art. 14 – Cookies

 

 1. De website van beheerder maakt gebruik van cookies die uitsluitend tot doel hebben het in kaart brengen van statistieken, Deze cookies bevatten met nadruk geen gegevens, waardoor de (eind)gebruiker is te herleiden.
 2. Het gekoppelde Google Analytics accounts is zodanig aangepast en

Ingericht dat– conform de actuele cookiewetgeving – er geen melding ter zake de opslag van cookies op onze website wordt weergegeven.

 

 

Art. 15 – Klachten en vragen

 

 1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als verwerker/verantwoordelijke en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft.

Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met:

Techniquals
INFO@TECHNIQUALS.NL