Paraaf opdrachtgever
1
Algemene Voorwaarden Techniquals B.V.
Art. 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Techniquals en gelieerde (dochter)ondernemingen, ingeschreven te kamer van koophandel te Rotterdam onder het nummer 72213531 1.2 In-en/of verkoopvoorwaarden van de wederpartij(en) van Techniquals worden nadrukkelijk van de hand verworpen, behoudens deze afwijkende afspraken schriftelijk zijn overeengekomen in een onderhandse akte. 1.3 Indien – op enige moment – tegenstrijdigheid ontstaat in deze voorwaarden, prevaleert het artikel dat Techniquals wenst te hanteren.
1.4 Indien een bepaling strijdig is of blijkt te zijn met een dwingendrechtelijke bepaling zal het betreffende artikel in deze voorwaarden in overleg tussen partijen worden aangepast, doch dient te alle tijden het de oorspronkelijke aard, alsmede het doel en strekking van het artikel zoveel als mogelijk in stand te blijven.
1.5 Indien ex. art. 1 lid 4 van deze voorwaarden een artikel strijdig is of blijkt te zijn met een dwingendrechtelijke bepaling doet dit deze voorwaarden niet in geheel tenietgaan en ziet deze strijdigheid uitsluitend op de betreffende bepaling(en), ofwel blijft het overig bepaalde – ter volledigheid niet strijdige – volledig in stand.
1.6 Partijen stemmen ermee in dat Techniquals op elk moment deze voorwaarden éénzijdig kan wijzigen indien Techniquals hiertoe is gehouden door een verandering in de wet, op basis van actuele jurisprudentie of wanneer deze wijziging redelijk is in het maatschappelijk verkeer.
Art. 2 – Definities Algemene voorwaarden: de vigerende algemene voorwaarden van Techniquals, welke gedeponeerd ter inzage beschikbaar zijn, alsmede voorafgaande het sluiten van een overeenkomst met een wederpartij aan deze wederpartij zijn kenbaar gemaakt middels verzending digitaal en/of print en/of verwijzing naar; Opdrachtgever: de wederpartij van Techniquals; Werkkracht: de werknemer die bij Techniquals of bij een payroll bedrijf waar Techniquals afspraken mee heeft in dienst i s op basis van een uitzendovereenkomst;
Kandidaat: de kandidaat die door Techniquals wordt bemiddeld en begeleid in het volledige sollicitatie proces; Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Techniquals, waarbij Techniquals een werkkracht ter beschikking stelt op basis van inleningsbeloning of waarbij Techniquals een vergoeding verkrijgt voor de werving en selectie van een kandidaat, doch waarbij in beide gevallen de werkkracht casu quo kandidaat (na acceptatie) onder leiding en toezicht komt te staan om werkzaamheden te verrichten tegen betaling van een bij de overeenkomst vooraf afgesproken beloning werving en selectie c.q. inlenersbeloning; Inlenersbeloning: het voor de functie van werkkracht geldende periodeloon, alsmede (on)kostenvergoedingen, periodieken, initiële loonsverhogingen en toeslagen conform de vigerende definitie in de Cao voor Uitzendkrachten (hierna “de cao”); Beloning werving en selectie: een met opdrachtgever vooraf afgesproken vergoeding voor het werven en selecteren van een kandidaat conform vigerende overeenkomst; Proeftijd: een met opdrachtgever overeengekomen proeftijd inzake de overeenkomst; Opdrachtgeverstarief: de vergoeding die Techniquals bij opdrachtgever in rekening brengt voor een werkkracht casu quo kandidaat, exclusief toeslagen, onkostenvergoeding en btw.
Partijen: Techniquals en opdrachtgever tezamen Terbeschikkingstelling: De tewerkstelling van een werkkracht bij opdrachtgever in het kader vaneen opdracht. Uitzendbeding: De bepaling in de uitzendovereenkomst tussen de uitzend- of payrollondernemingen de werkkracht, inhoudende dat de uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de werkkracht door de uitzendonderneming aan opdrachtgever op verzoek van opdrachtgever ten einde komt ex. art. 7:691 lid 2 BW. Art. 3. – Invulling van de uitvoering van de overeenkomst 1. Techniquals zal de opdracht tussen partijen uitvoeren als het zijnde de door opdrachtgever ingeschakelde uitzend- en payrollonderneming of de door opdrachtgever ingeschakelde partij die voor opdrachtgever werving- en selectiewerkzaamheden verricht, waarbij voor de exacte invulling van de uitvoering van de opdracht dient te worden gekeken naar de inhoud en strekking van de ongeliggende overeenkomst. 2. Bij elke door Techniquals met opdrachtgever gesloten overeenkomst dient te worden gekeken naar de inhoud en strekking van die betreffende overeenkomst omtrent de invulling van de uitvoering voor die betreffende opdracht, inhoudende dat overeengekomen verbintenissen uit het verleden niet dienen ter invulling van de inhoud en strekking van navolgende opdrachten.
Art. 4 – Uitzendfases 1. Indien bij de invulling van de uitvoering van de opdracht is gekozen voor een uitzendovereenkomst gelden uitzendfases voor de werkkracht zoals door Techniquals gehanteerd als volgt:
a. De werkkracht is werkzaam in fase a zolang deze nog niet in meer dan 78 weken voordezelfde uitzend- of payrollonderneming heeft gewerkt;
b. De werkkracht is werkzaam in fase b zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase a wordt voortgezet, of als binnen 78 weken na voltooiing van fase een nieuwe arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, doch is fase b gemaximeerd tot 208 weken;
c. De werkkracht is werkzaam in fase c zodra de arbeidsovereenkomst na voltooiing van fase b wordt voortgezet, of als binnen 13 weken na voltooiing van fase b een nieuwe overeenkomst wordt aangegaan. In fase c is de werkkracht steeds werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
2. De uitzendfases kunnen éénzijdig door Techniquals worden aangepast indien zich wijzigingen in (dwingendrechtelijk) wetgeving voordoen die Techniquals hiertoe verplichten.

Art. 5 – Looptijd, verlenging en urengarantie
1. De opdracht wordt aangegaan voor een bepaalde of voor een onbepaalde tijd. Een opdracht wordt geacht te zijn aangegaan en akkoord te zijn indien opdrachtgever de werkkracht zijn werkzaamheden laat starten. 2. Indien voor de uitvoering van de opdracht geen schriftelijke termijn is overeengekomen wordt deze opdracht geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 3. De opdracht voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden beëindigd doormiddel van schriftelijke opzegging, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 4. Bij opzegging van een opdracht waarbij de terbeschikkingstelling nog geen zes maanden heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van 14 kalenderdagen. Bij opzegging van een opdracht waarbij de terbeschikkingstelling zes maanden of langer heeft geduurd, geldt een minimale opzegtermijn van 30 kalenderdagen.
5. Indien er geen sprake is van een opdracht voor onbepaalde tijd geldt dat de overeenkomst van rechtswege aan het einde van de periode waarvoor zij is aangegaan kan worden opgezegd. De opdracht voor bepaalde tijd kan – kortgezegd – niet tussentijds worden opgezegd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Indien de mogelijkheid voor tussentijdse opzegging wel schriftelijk is overeengekomen, dient de opzegging aangetekend én schriftelijk te gebeuren. Indien de opdracht echter wordt voortgezet na het eindigen van de opdracht voor bepaalde tijd, dan wordt deze geacht te zijn verlengd onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde periode. 7. Techniquals heeft het recht een onder art. 5 lid 6 van deze voorwaarden bedoelde opdracht eenzijdig te beëindigen, indien Techniquals niet kan instemmen met de voorwaarden en duur waaronder de voortgezette overeenkomst is verlengd. 8. Indien opdrachtgever geen urengarantie heeft afgegeven, is opdrachtgever gehouden Techniquals per oproep of vastgestelde/ingeroosterde dienst het opdrachtgeverstarief te betalen, berekend over XX aantal uren.
9. Indien opdrachtgever wel een urengarantie heeft afgegeven, is opdrachtgever verplicht de in de opdracht overeengekomen uren te betalen, ongeacht of de werkkracht deze uren heeft gewerkt, behoudens in geval van ziekte waarbij uren tengevolge van de ziekte niet worden gewerkt.

Art. 6 – Terbeschikkingstelling
1. Techniquals kan een werkkracht ter beschikking stellen onder een uitzend- of payrollovereenkomst met of zonder uitzendbeding. 2. Indien de uitzend- of payrollovereenkomst een uitzendbeding bevat, kan de opdracht te allen tijde worden beëindigd, mits schriftelijk overeengekomen. 3. Een terbeschikkingstelling vangt aan op de datum genoemd in de opdracht of op de datum dat de werkkracht zijn werkzaamheden bij en voor de opdrachtgever aanvangt. 4. De opdracht eindigt op de in de opdracht genoemde einddatum.
5. De uitzendovereenkomst kan eindigen op verzoek van opdrachtgever op het moment dat de werkkracht meldt dat hij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval, mits deze ziekte of dit ongeval niet is te wijten aan een doen of nalaten van opdrachtgever. Art. 7 Recht op vervanging

1. Techniquals heeft het recht – indien zich een situatie voordoet zoals vervat in art. 6 lid 5 van deze voorwaarden – doch is niet verplicht om gedurende de uitvoer van de opdracht een vervangende werkkracht ter beschikking te stellen voor de resterende duur van de opdracht. 2. Techniquals heeft het recht bij (tijdelijk) verhindering of op gronden van een voor Techniquals zwaarwegend belang éénzijdig
(tijdelijk) een vervangende werkkracht aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, voormits deze vervangende werkkracht beschikt over dezelfde of soortgelijke kwalificaties als de oorspronkelijke werkkracht, zonder dat Techniquals hierbij is gehouden tot een schadevergoeding of verrekening of tegemoetkoming in de kosten jegens opdrachtgever. 3. Techniquals behoudt zich te allen tijde het recht voor om tussentijds én gedurende de uitvoer van de opdracht een voorstel aan opdrachtgever te doen toekomen voor vervanging van een ter beschikking gestelde werkkracht voor de voortzetting van de opdracht, waarbij geacht wordt dat opdrachtgever is ingestemd indien opdrachtgever niet binnen zeven kalenderdagen zijn/haar bezwaren schriftelijk aan Techniquals bekend heeft gemaakt. Art. 8 – Tarieven
1. Opdrachtgever verstrekt aan Techniquals voor aanvang van de opdracht de (werk)omschrijving van de door de werkkracht uit te oefenen functie en bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van opdrachtgever.
2. Techniquals kan op grond van een geldende CAO de inlenersbeloning toe te passen vanaf de eerste dag van de terbeschikkingstelling. Opdrachtgever stemt op voorhand in met bepalingen uit een (mogelijk) van toepassing zijnde CAO.
3. Het door opdrachtgever aan Techniquals verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop Techniquals op grond van de opdracht aanspraak heeft.
4. Het opdrachtgeverstarief kan tussentijds door Techniquals éénzijdig worden aangepast indien zich omstandigheden voordoen zoals neergelegd in de overeenkomst.
5. Indien de werkkracht ex. art. 7 lid 2 en/of 3 zal worden vervangen heeft Techniquals het recht om éénzijdig een nieuw opdrachtgeverstarief vast te stellen en toe te passen. Art. 9 – Arbeidsverhouding aangaan 1. De Opdrachtgever, die voornemens is een arbeidsverhouding met de werkkracht aan te gaan, dient Techniquals hiervan direct én aangetekend op de hoogte te stellen alvorens opdrachtgever aan dit voornemen uitvoering geeft. 2. Indien opdrachtgever verzuimt te voldoen aan het in art. 9 lid 1 van deze voorwaarden gesteld en opdrachtgever inmiddels uitvoering heeft gegeven om een arbeidsverhouding tot stand te brengen is opdrachtgever een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete aan Techniquals verschuldigd ad. EUR. 1500,00 per dag dat opdrachtgever niet aan deze gestelde verplichting heeft voldaan.
3. Opdrachtgever zal in ieder geval geen arbeidsverhouding aangaan zolang er een uitzendovereenkomst tussen de werkkracht en Techniquals van toepassing is en deze rechtens niet is beëindigd.
4. Indien opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een werkkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd is opdrachtgever naast de boete zoals vervat in art. 9 lid 3 van deze voorwaarden tevens vergoeding verschuldigd ad. EUR. 15.000,00.
5. Indien opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een werkkracht die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 100% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 bedoelde vergoeding exclusief btw is verschuldigd.
6. Indien opdrachtgever overeenkomstig het hiervoor in lid 1 tot en met lid 5 bepaalde een arbeidsverhouding aangaat met een werkkracht, eindigt de opdracht tussen opdrachtgever en Techniquals met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
7. Indien een (potentiële) Opdrachtgever in eerste instantie door tussenkomst van Techniquals in contact is gekomen met een (aspirant-)werkkracht en de opdrachtgever binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding met die (aspirant)werkkracht aangaat zonder dat de terbeschikkingstelling tot stand komt, is die (potentiële) opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van 35 procent van het opdrachtgeverstarief dat voor de betrokken werkkracht van toepassing zou zijn geweest indien de terbeschikkingstelling tot stand zou zijn gekomen, over 1750 uren.

Art. 10 – Opschorting of beëindiging van de opdracht
1. Techniquals is gerechtigd de opdracht – zonder verdure kennisgeving – per direct op te schorten indien opdrachtgever in verzuim is getreden met het nakomen van zijn/haar (betaal)verplichtingen jegens Techniquals uit hoofde van de overeenkomst. 2. Een opgeschorte opdracht doet de overige verplichtingen uit de overeenkomst niet tenietgaan, ofwel gedurende opschorting is opdrachtgever gehouden het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode krachtens de opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal (over)uren. 3. Indien opdrachtgever na een periode van opschorting alsnog aan zijn (betaal)verplichtingen zal voldoen kan Techniquals niet garanderen dat de opdrachtgever dezelfde werkkracht ter beschikking krijgt gesteld.
4. Een opschorting kan tevens zien op alle andere opdrachten die de betreffende opdrachtgever bij Techniquals heeft ondergebracht. 5. Techniquals kan in geval van overmacht de uitvoering van de opdracht (tijdelijk) opschorten, zonder dat zij is gehouden tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever. Van overmacht is sprake indien Techniquals niet aan de verplichtingen kan voldoen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, zoals bijv. verkeersfiles, storingen in benodigde apparatuur, natuurrampen et cetera. 6. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling en eventuele opschorting (nog) niet aan zijn/haar (betaal)verplichtingen jegens Techniquals heeft voldaan, heeft Techniquals het recht de overeenkomst(en) met onmiddelijke ingang en éénzijdig te ontbinden en de geleden schade(s) in geheel op opdrachtgever te verhalen. Deze schades kunnen bestaan uit, doch niet gelimiteerd tot de volledige som van het opdrachtgeverstarief voor een overeenkomst van bepaalde tijd, gederfde inkomsten, Juridische kosten, incassokosten buitengerechtelijk, alsmede in rechte en wettelijke rente. 7. Indien Techniquals de overeenkomst wegens een betaalingsachterstand van opdrachtgever jegens Techniquals noodgedwongen moet beëindigen is Techniquals nimmer gehouden tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever.

Art. 11 – Arbeidsomstandigheden opdrachtgever 1. Werktijden, het aantal arbeidsuren, alsmede de rusttijden van de werkkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever terzake gebruikelijke tijden en uren, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen, inhoudende dat de werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de werkkracht niet meer, respectievelijk niet minder belopen dan rechtens bij opdrachtgever is toegestaan. Opdrachtgever staat ervoor garantie dat de rust- en werktijden van de werkkracht voldoen aan de wettelijke vereisten en opdrachtgever ziet erop toe dat de werkkracht de toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.
2. Van overwerk is sprake indien de werkzaamheden worden verricht boven de in de betreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of het bij regeling of rooster vastgesteld aantal uren.
3. Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht, tenzij dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig als mogelijk Techniquals in te lichten omtrent de bedrijfssluitingen van opdrachtgever en collectief verplichte vrije dagen, bij gebreke opdrachtgever is verplicht het opdrachtgeverstarief door te betalen. 4. Studieuren, alsmede uren nodig voor bijscholing in welke vorm dan ook in het kader van de uitvoering van de opdracht worden als gewerkte uren bij opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de werkkracht werkzaamheden verricht, zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de werkkracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werkkracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woords schade lijdt. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk bekend met de werking
van art. 7:658 BW, alsmede met de verplichtingen die voor hem uitvloeien uit de Arbeidsomstandighedenwet ten opzichte van de werkkracht. Opdrachtgever vrijwaart Techniquals voor op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de werkkracht of enig derden.
6. Opdrachtgever zal aan Techniquals en ook aan de werkkracht voor aanvang van de uitzendarbeid informatie verstrekken over de van de werkkracht verlangde beroepskwalificatie, alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. Opdrachtgever geeft de werkkracht zeer actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde risico-inventarisatie en – evaluatie. Indien een opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in dit lid, dan komen alle kosten en schade als gevolg hiervan voor rekening en risico van de opdrachtgever
7. Indien de werkkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt in de zin van bijvoorbeeld art. 7:658 BW, zal opdrachtgever de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte. Opdrachtgever verstrekt onverwijld aan Techniquals een afschrift van dit rapport.
8. Opdrachtgever is verplicht zich voldoende te verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van de het in art. 11 van deze voorwaarden bepaalde.

Art. 12 – Werving en selectie
1. Opdrachtgever verstrekt te allen tijde tijdig en nauwgezet inlichtingen aangaande functie, arbeidstijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats en arbeidsomstandigheden betrekking hebbende op de opdracht, alsmede aangaande de beoogde looptijd van de opdracht. 2. Techniquals stelt op basis van deze door opdrachtgever verstrekte inlichtingen een of meerdere kandidaten voor.
3. Techniquals heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en biedt geen garantie voor het vinden van de juiste kandidaat en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade. 4. Een opdracht voor werving en selectie is niet afhankelijk van het resultaat, tenzij anders overeengekomen. Art. 13 – Leiding en toezicht door opdrachtgever 1. Opdrachtgever zal zich jegens werkkracht uitsluitend opstellen en gedragen zoals het een goed en zorgvuldig werkgever conform de wettelijke vereiste betaamt en alle wettelijke vereiste en voorzorgmaatregelen in acht nemen. 2. Opdrachtgever is volledig zelf verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving, alsmede prettige werksfeer in de breedste zin des woords voor de werkkracht en is gehouden te voldoen aan alle wettelijke normen, vergunningen en overige vereiste die de wetgever voorschrijft voor de uitvoering van werkzaamheden door werkkracht in het kader van de opdracht.
3. Opdrachtgever draagt zorg voor de nodige verzekeringen die nodig zijn voor de door werkkracht uit te voeren werkzaamheden in het kader van de opdracht, bij gebreke opdrachtgever jegens Techniquals volledig aansprakelijk zal raken voor alle schades en gevolgschades die bij een gebrek aan deugdelijke verzekeringen kunnen ontstaan. 3. Opdrachtgever mag een werkkracht niet doorverhuren aan een derden zonder schriftelijke toestemming van Techniquals, éénzelfde geldt tevens wanneer deze derden ex. art. 7:691 lid 6 BW gekwalificeerd kan worden.
4. Indien opdrachtgever in strijdt met artikel 13 lid 3 van deze algemene voorwaarden handelt is opdrachtgever aan Techniquals een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ad. EUR. 500,00 per dag zolang de overtreding voort zal duren.
5. Werkkracht zal in het kader van de uitvoering van de opdracht uitsluitend werkzaamheden verrichten zoals omschreven in door opdrachtgever aangeleverde werkomschrijving ex. art 12 lid 1 van deze voorwaarden. 6. Indien zich een wijziging in de werkomschrijving voordoet dient opdrachtgever Techniquals hiervan voorafgaande en onverwijld in kennis te stellen, hierbij kan een tariefwijziging niet worden uitgesloten.
7. Opdrachtgever zal aan werkkracht alle schades vergoeden die werkkracht lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of tenietgedaan. 8. Techniquals is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schades ontstaan door een doen of nalaten van de werkkracht.

Art. 14 – Tijdverantwoording en facturatie 1. Facturatie vindt plaats op basis van de met opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdsverantwoording en voorts op basis van hetgeen in de opdracht, bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de tijdsverantwoording door middel van getekende uren declaratie
2. Opdrachtgever garandeert dat een tijdsverantwoording zoals neergelegd in art. 14 lid 1 van deze voorwaarden het juiste aantal gewerkte uren en overuren, alsmede alle overige informatie, bevat die voor Techniquals noodzakelijk is. Gegevens die de tijdverantwoording in ieder geval moet bevatten zijn naam van de opdrachtgever, naam van de kandidaat, project, datum en weeknummer, gewerkte uren per dag en handtekening en naam tekenbevoegde.
3. Bij een verschil tussen de bij Techniquals bekende gegevens op basis van bijvoorbeeld werkbriefjes en het door opdrachtgever daarvan ingediende tijdverantwoording geldt dat uitsluitend de bij Techniquals bekende gegevens van toepassing zijn voor de afrekening, behoudens indien opdrachtgever de onjuistheid hiervan aan kan tonen en dit binnen 14 kalenderdagen na het constateren schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien de werkkracht de tijdsverantwoording van opdrachtgever betwist en opdrachtgever zijn verplichtingen in artikel 14 van deze algemene voorwaarden niet is nagekomen, heeft Techniquals het recht de gewerkte tijd(en) te stellen op de duur van de gehele arbeidstijd overeengekomen bij de opdracht genomen over de betreffende periode.
5. Ongeacht de wijze van tijdsverantwoording is opdrachtgever gehouden tot betaling van de gewerkte uren door werkkracht conform de onderliggende overeenkomst.
6. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden een door Techniquals ingediende nota binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen. Indien een nota niet binnen deze periode is voldaan is opdrachtgever vanaf dat moment – zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist – van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd, alsmede alle nodig (nog) te maken kosten ter verkrijging van recht zowel buitengerechtelijk, alsmede in rechte.
7. Reclames betreffende moeten binnen zeven kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk en bij voorkeur aangetekend bij Techniquals zijn ingediend. Na deze periode vervalt het reclamerecht van opdrachtgever zonder verdure kennisgeving. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever. Een reclame zoals in voorgaande volzin bedoelt heft de betaalverplichting(en) van opdrachtgever jegens Techniquals niet op.
8. Betalingen strekken telkens ter voldoening van de oudste openstaande facturen, ongeacht aanwijzing van opdrachtgever tot betaling van welke factuur zij moeten worden toegerekend.

Art.15 – Dwingend & toepasselijk recht 14.1 Mocht een bepaling in deze overeenkomst strijdig zijn met enig dwingendrechtelijke bepaling doet dit deze overeenkomst niet in geheel tenietgaan, maar ziet de strijdige dwingendrechtelijke bepaling uitsluiting op de strijdige bepaling in deze overeenkomst.
14.2 Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en partijen stemmen ermee in dat uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd.
14.3 Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Techniquals feitelijk bij het aangaan van de overeenkomst is gevestigd.
14.4 De voorwaarden zijn van toepassing vanaf 01 Januari 2019.